нээлттэй нүүрсний уурхайн компанийн үндсэн бизнес жишээ