налайхын үйлдвэрийг хэрхэн ажиллуулж ажиллуулах талаар