майерыг зохион бүтээх болон бүтцийн тоног төхөөрөмжийг боловсруулсан