үе шатанд хүдэр боловсруулахад зориулсан схем зураг