чойрын уурхайд инженерчлэлийн төслийн барилгын ажил гүйцэтгэгч