нийтлэг стандартчилал ба ил уурхайн талбайг этиопээр сонгох